Com funciona l’AFA?

El màxim òrgan de govern de l’AFA és l’Assemblea, on tots els socis hi tenen veu i vot. L’Assemblea ordinària se celebra un cop a l’any i serveix per informar als socis sobre què s’ha fet des de l’AFA durant el darrer any i què es vol fer durant el següent. Durant l’assemblea també s’informa sobre com s’han invertit els diners de l’AFA i  s’aprova, si s’escau, el pressupost pel següent exercici.

L’Assemblea serveix també perquè els socis puguin votar en quins membres de l’AFA volen delegar la gestió del dia a dia de l’associació, atès que operativament seria molt complicat fer participar  a tots els socis. Les persones escollides formen l’anomenada Junta Directiva, que és l’encarregada de dirigir les accions de l’AFA durant el mandat que li pertoqui. 

La Junta està formada pel president/a, tresorer/a i secretari/a, càrrecs que segons els Estatuts són indispensables per al funcionament de l’AFA i sense els quals caldria dissoldre-la. També la formen 7 vocals, que són escollits entre els membres actius de l’AFA, és a dir, entre aquelles persones que estan implicades en la feina de l’AFA i formen part d’alguna comissió de treball

La Junta directiva es reuneix aproximadament un cop al mes per tractar diferents aspectes que es detallen a l’ordre del dia de cada reunió, publicat a la web de l’AFA . Aquestes reunions estan obertes a tots els socis que vulguin participar-hi per dir la seva o fer propostes. No obstant això, a l’hora de votar i prendre decisions només ho podran fer els membres de  la Junta Directiva que són les persones que tenen l’autoritat delegada per l’Assemblea.

La feina que desenvolupa  l’AFA en el seu dia a dia es reparteix entre les diferents Comissions de treball, designades per la Junta directiva a proposta de qualsevol soci. Les comissions tenen un responsable i possibles col·laboradors, tots ells considerats membres actius de l’AFA.  

Qualsevol soci de l’AFA pot apuntar-se com a col·laborador en una Comissió de treball en qualsevol moment o bé fer-se Voluntari puntual per ajudar en projectes determinats, com podrien ser les festes que s’organitzen durant l’any.

Per últim, des de l’AFA es gestiona el grup de Delegats de classe, per tal de tenir les famílies informades i recollir les inquietuds o dubtes a traslladar a l’escola d’una forma coordinada. De la mateixa manera l’AFA també està representada al Consell Escolar a través d’un membre designat per la junta. Per conèixer en més detall el funcionament de l’AFA, podeu consultar els Estatuts de l’Associació.