Delegats

Des de l’AFA pensem que és molt important l’enllaç actiu entre les famílies i l’escola. Aquesta relació pot esdevenir molt activa i profitosa gràcies a la figura del delegat/da de classe, ja que permet:

 • Afavorir la comunicació de les famílies amb l’escola.
 • Aconseguir una major representativitat i participació del col·lectiu de pares i mares de l’escola.

El delegat/da de classe és una figura que s’implantarà per primer cop al Provençals el curs 18/19 a proposta de les famílies i de forma consensuada amb l’escola.

Què és un delegat/da?

 • És un pare o mare d’un alumne de la classe que s’ofereix de forma voluntària a exercir aquest paper, entenent i acceptant el seu rol dins de l’escola durant un curs escolar.
 • El delegat/da és considerat enllaç entre les famílies de la classe i l’escola, i també amb l’AFA.
 • Hi ha la possibilitat que hi hagi un codelegat/da amb qui el delegat/da pugui compartir les funcions que li corresponen.
 • El delegat/da no té responsabilitat envers l’activitat pedagògica ja que recau sobre el tutor/a i l’equip docent.
 • El delegat/da ha de representar la globalitat de les famílies de la classe i no les inquietuds individuals de les famílies.

Quines funcions té un delegat/da?

 • Canalitzar les inquietuds, suggeriments, necessitats i interessos generals de les famílies:
  • Cap a el tutor/a en temes exclusius de la classe o curs.
  • Cap a la direcció de l’escola en els temes generals, de menjador, etc.
  • Cap a l’AFA en els temes que gestiona (extraescolars, llibres, festes,…).
 • Informar als pares i mares de la seva classe d’aquells aspectes que es determini des de l’AFA i l’escola.
 • Assistir a les reunions que convoqui l’AFA i/o l’escola.
 • Actuar en confidencialitat en relació a la informació que disposa per la seva funció com a delegat de classe.
 • Fer la valoració conjunta amb la resta de delegats i el seu coordinador.

Quin és el seu funcionament?

 • A la reunió de mares i pares d’inici de curs, un representant de l’AFA explicarà la funció del delegat de classe reforçant els canals de comunicació entre les famílies i l’escola.
 • A la mateixa reunió s’escollirà el delegat/da entre els pares i mares que s’ofereixin voluntaris. Si no hi ha cap voluntari, la vacant quedaria sense ocupar.
 • Els delegats hauran de firmar el present document com a acceptació de les normes de funcionament de la figura de delegat/da.
 • Des de l’AFA es designarà un coordinador de delegats que vetllarà per que la relació escola-delegat/da funcioni correctament, resolent els dubtes que puguin sorgir.
 • A l’inici de curs, si s’estima oportú, es realitzarà una reunió amb tots els delegats/des, el coordinador/a i un/a representant de l’escola, per tal de concretar i aclarir dubtes sobre les seves funcions.
 • La comunicació entre el delegat/da i el tutor/a es realitzarà mitjançant el canal que entre ells acordin (mail, tokapp, reunions presencials, etc).
 • La comunicació amb la direcció de l’escola es podrà fer via mail, per telèfon o presencialment al despatx de direcció.
 • Es crearà un grup de whatsapp entre tots els delegats, el coordinador, la junta directiva de l’AFA (presidenta, secretària i tresorera) i els representants dels pares al Consell Escolar per fer més àgil la comunicació entre tots ells.
 • La comunicació amb l’AFA es podrà fer a través del grup de whatsapp mencionat o bé directament en qualsevol junta ordinària.
 • Abans d’acabar el curs, si s’estima oportú, es realitzarà una reunió amb tots els delegats/des, el coordinador/a dels delegats/des i un/a representant de l’escola, per tal d’avaluar el seu funcionament.