Política de privacitat

 

 • Normativa aplicable en matèria de privacitat i protecció de les dades personals.

L’AFA de l’Escola Provençals conscient de la importància de garantir el dret a la intimitat i protecció de dades dels usuaris, i en aquest sentit, en compliment del que preveu el Reglament general de protecció de dades (EU) 2016/679 (RGPD), així com en compliment de la normativa nacional aplicable en matèria de protecció de dades, informa a continuació sobre els tractaments de dades de caràcter personal a través del present lloc web.

 • Identificació del responsable del tractament

Responsable del tractament: AFA de l’Escola Provençals
CIF: G-58705773
Adreça: Carrer Perú, 105 08020 Barcelona
Adreça correu electrònic: lopd.proven@gmail.com
Web: https://afaproven.wordpress.com/

 • Tractaments realitzats a través del lloc web i plataforma per a la gestió online

Quan l’usuari facilita les seves dades a través dels diferents canals disponibles són recopilades i emmagatzemats per l’ AFA de l’Escola Provençals per a les següents finalitats:

En el lloc web existeix la possibilitat de que les famílies puguin enviar un comentari que queda publicat mitjançant la pestanya “Opinió” (inquietuds, aficions, notícies, temes o esdeveniments que puguin ser interessants a les famílies) i “Contacta” (queixes, reclamacions i suggeriments per tal de garantir el millor servei a les famílies) o ve a través de l’enviament d’un correu electrònic. Les dades personals que s’enviïn de forma voluntària per l’usuari del lloc web, seran enviats comptant amb l’acceptació de la Política de Privacitat, coneixent la finalitat del tractament per part de l’AFA de l’Escola Provençals com responsable del tractament.

Les dades que siguin recollides pel responsable a través del correu electrònic, seran utilitzats amb la finalitat de poder contestar i gestionar les seves peticions i/o consultes i informar sobre les activitats gestionades per l’associació.

Així mateix la seva acceptació a la Política de privacitat suposa la declaració del seu consentiment per a que l’AFA de l’Escola Provençals, pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a l’AFA de l’Escola Provençals, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic lopd.proven@gmail.com, manifestant la seva voluntat.

L’AFA de l’Escola Provençals no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei, que sigui necessari a efectes contractuals o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho.

L’usuari s’haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, a cada moment, a la seva situació actual.

El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l’usuari es realitzarà per l’AFA de l’Escola Provençals, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

 • Ús de la plataforma per a la gestió online

Plataforma per a la gestió online dels socis de l’associació i les activitats que es gestionen a través de la mateixa.

La plataforma ofereix a l’usuari l’opció de donar-se d’alta com a soci, modificació de les seves dades personals i d’activitats extraescolars i donar-se de baixa de les mateixes i l’adscripció al programa de reutilització de llibres.

L’AFA de l’Escola Provençals tracta la informació que faciliten les persones interessades a la plataforma de dades online amb la finalitat de gestionar el registre d’associats, gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a través de l’associació, difusió, comunicació i xarxes socials.

A través d’aquest formulari electrònic es demanen les dades dels tutors legals dels alumnes matriculats al centre escolar, telèfon de contacte, dades bancàries, número de targeta sanitària, adreça postal i almenys, una adreça de correu electrònic, que serà la via principal de comunicació amb els socis, per tal de formalitzar la inscripció com a soci de l’AFA de l’Escola Provençals i l’ordre de domiciliació SEPA en paper, degudament emplenada, document que autoritza la domiciliació dels rebuts.

Durant el transcurs del curs escolar són múltiples les activitats organitzades per l’AFA de l’Escola Provençals que requereixen una inscripció prèvia d’aquelles famílies interessades per a la correcta organització de les mateixes. En la plataforma per a la gestió online la informació sol·licitada sol ser la mínima necessària per identificar les famílies i alumnes interessats en les diferents activitats, facilitar la comunicació amb les mateixes així com l’organització de l’activitat i gestió de grups, llistes d’espera, satisfacció, etc.

Així mateix a través de la plataforma per a la gestió online, l’adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari s’inclourà en la llista de distribució d’informació a través de la qual s’informa d’activitats que gestiona, organitza, promou o participa l’AFA de l’Escola Provençals així com de temes purament administratius. Es sol·licita el consentiment informat a través d’una acció positiva i lectura de la present Política de Privacitat. L’usuari podrà donar-se de baixa en qualsevol moment no prement l’autorització que trobarà a la mateixa plataforma per a la gestió online.

L’usuari de la plataforma pot fer ús dels serveis i utilitats oferts per l’associació, a través de la plataforma http://www.afaonline.cat, de conformitat amb la Llei, aquesta Política de Privacitat i altres avisos interns, instruccions i normes posats en el seu coneixement a la plataforma.
La plataforma per a la gestió online dels socis de l’associació segueix els procediments de seguretat establerts al Document de mesures tècniques i organitzatives per tal de garantir la identificació i autenticació dels usuaris a través del domini, els qual queden definits a la revisió i actualització del Document.

La plataforma per a la gestió online dels socis utilitza un protocol de comunicació de Internet HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure, protocol segur de transferència de hipertext) que protegeix la integritat i la confidencialitat de les dades dels usuaris entre els seus ordinadors i el lloc web, a través d’un proveïdor que té els servidors i serveis d’allotjament a la Unió Europea concretament Amsterdam (Holanda) el qual compleix la normativa europea en protecció de les dades personal.

L’enviament de dades a través del protocol HTTPS està protegit mitjançant la utilització d’un xifrat establert en SSL/TLS creant un canal xifrat adequat per a l’accés a la plataforma mitjançant la introducció del camp “NIF” de l’usuari i introducció del camp “Clau escola” (dada facilitada per l’associació pel primer accés però amb l’opció del canvi de clau una vegada s’ha fet la primera entrada). S’ha portat a terme l’encriptació de les dades personals DNI, comptes corrents, adreces de correu electrònic, telèfons de contacte i número de la seguretat social (CatSalut).

Finalitat del tractament: gestionar el registre d’associats, la gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a través de l’associació, difusió, comunicació i xarxes socials.
Legitimació: Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar la sol·licitud d’alta de soci. La base legal per al tractament es el seu consentiment al lliurar el formulari online així com l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials. L’usuari te dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Destinataris: Organitzacions o persones directament relacionades amb la finalitat del responsable. Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals. Entitats asseguradores. Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea excepte els esmentats.
Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades a la base de dades online es conservaran de la següent manera:

 1. Les famílies que finalitzin l’etapa escolar definitivament: es suprimiran les seves dades personals de forma segura.
 2. Les famílies que continuïn l’etapa escolar: es farà la renovació automàtica conservant les dades necessàries per a la seva consideració de soci.
  Podrà exercir els seus drets en qualsevol moment

Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat competent, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://sedeagpd.gob.es o per mitjans no electrònic.

Formulari Contacte
A través d’aquesta opció d’enviament de correu directe es demanen les dades mínimes necessàries per identificar a l’usuari i facilitar la comunicació.

Finalitat del tractament: és la comunicació de queixes, reclamacions i suggeriments així con la sol·licitud d’informació, difusió i publicacions sobre les activitats gestionades per l’associació, l’educació i temes d’interès.
Legitimació: la base legal per al tractament es el seu consentiment al lliurar el correu electrònic així com l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials.
L’interessat tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament.
Destinataris: Atesa la utilització de serveis de Google Inc, li informem que es produeix una transferència internacional de dades tal i com estableix l’art. 30 del Reglament General de protecció de Dades i la Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016 atès que Google Inc. està adherit a la Decisió de l’Escut de la Privacitat en la mesura que tracten dades als EEUU, tal com es pot consultar a https://www.privacyshield.gov/list.
Termini de conservació de les dades: Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del formulari o contestada per correu electrònic. Si ha generat un nou tractament, es conservaran el temps necessari per a la finalitat del tractament.
Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://seu.apd.cat o per mitjans no electrònics

 • Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades remeses, exonerant a l’associació de qualsevol responsabilitat referent a això.

L’usuari ha de garantir i respondre, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

 • Secret i seguretat de les dades

L’AFA de l’Escola Provençals es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

 • Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’AFA de l’Escola Provençals estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 1. Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 2. Sol·licitar la rectificació o supressió
 3. Sol·licitar la limitació del seu tractament
 4. Oposar-se al tractament
 5. Sol·licitar la portabilitat de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’AFA Escola Provençals està tractant dades personals que els concerneixen o no.
Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament seran conservats per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les dades. L’AFA Escola Provençals farà arribar a la persona interessada les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. L’AFA Escola Provençals deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’AFA Escola Provençals deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals adreçada a l’AFA Escola Provençals al carrer Perú, 105 08018 Barcelona o per correu electrònic a lopd.proven@gmail.com acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d’exercir-se per correu electrònic el document haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

En els casos en què consideri que durant el tractament de dades per part de l’AFA Escola Provençals s’han vulnerat els drets en matèria de protecció de dades de l’interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, l’usuari pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.

 • Xarxes Socials

L’AFA Escola Provençals compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, sent responsable en relació amb els continguts publicats.
En cap cas l’AFA Escola Provençals extraurà dades de les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

 • Canvis en la política de privacitat

L’AFA Escola Provençals es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas, l’AFA Escola Provençals comunicarà al lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Data darrera actualització: 25/05/2018
%d bloggers like this: