PRESIDÈNCIA

NouLogoAFALes funcions del president/a són les següents:

  • Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
  • Visar els pagaments que ordeni el tresorer/a de l’associació.